“Zem neumiera, Zem je zabíjaná - a tí, ktorí ju zabíjajú, majú mená a adresy!”

18 mája 2011

Osobné údaje, polícia, SIS a sčítanie – paranoidno - právny kukuč

V posledných dňoch sa hovorí o tom, že sčítanie 2011 nie je až tak anonymné, ako by malo byť. Boh ho vie. Čo ale môžem urobiť je hodiť na zákony o sčítaní právny kukuč. Krátko sa zastavme najprv pri sčítaní za rok 2001. To upravoval zákon č. 165/1998 Z.z. z 12. mája 1998 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 - stanovoval v §14 ods. 1, že zisťované údaje sa môžu použiť len na štatistické účely. Tým je explicis verbis vylúčené použitie údajov na akýkoľvek iný účel. Zároveň v § 9 ods. 2 písm. f) uvádzal, že štatistický úrad „poskytne výsledky sčítania podľa osobitného predpisu“. Výsledky sú celkom jednoznačne agregátne anonymné údaje. So far so good. Zbieralo sa toto:
Na základe zákona sa zisťujú sa nasledovné údaje:
Údaje o obyvateľoch
1. Adresa trvalého bydliska
2. Meno a priezvisko
3. Druh pobytu
4. Vzťah k užívateľovi bytu
5. Dátum narodenia
6. Pohlavie
7. Rodinný stav
8. Dátum sobáša
9. Poradie manželstva
10. Počet živonarodených detí
11. Štátne občianstvo
12. Národnosť
13. Materinský jazyk
14. Náboženské vyznanie
15. Prvé trvalé bydlisko
16. Najvyššie ukončené vzdelanie - názov školy
17. Ekonomická aktivita
18. Zamestnanie
19. Spoločenská skupina
20. Názov a adresa zamestnávateľa alebo navštevovanej školy
21. Periodicita dochádzky do zamestnania alebo školy
22. Čas strávený dennou dochádzkou do zamestnania alebo školy
23. Miesto pracoviska
Údaje o bytoch
24. Obývanosť bytu
25. Právny dôvod užívania
26. Vek bytu
27. Veľkosť bytu
28. Vybavenie domácnosti vybranými predmetmi dlhodobej spotreby
29. Poloha bytu
30. Technické vybavenie bytu
Údaje o domoch
31. Druh domu
32. Obývanosť domu
33. Forma vlastníctva
34. Počet bytov
35. Počet poschodí
36. Obdobie výstavby
37. Technické vybavenie domu
Tohtoročné sčítanie má ale trochu odlišnú právnu úpravu. Zákon o štátnej štatistike č. 540/2001 Z.z. rozlišuje štatistické údaje a dôverné štatistické údaje - tieto definuje v § 2.
Dôverným štatistickým údajom je údaj týkajúci sa jednotlivej spravodajskej jednotky, ktorý umožňuje jej priamu alebo nepriamu identifikáciu a bol získaný na štatistické účely podľa tohto zákona. Za priamu identifikáciu sa považuje identifikácia spravodajskej jednotky podľa obchodného mena, sídla a identifikačného čísla organizácie (ďalej len "identifikačné číslo"), alebo podľa mena a priezviska, adresy trvalého bydliska alebo rodného čísla. Za nepriamu identifikáciu sa považuje identifikácia spravodajskej jednotky využitím iných údajov získaných štatistickým zisťovaním.
Štatistickým údajom je údaj o skúmaných javoch a skutočnostiach, získaný štatistickým zisťovaním.
Treba tiež vedieť, že štatistickou informáciou je informácia sociálnoekonomického, technického alebo ekologického charakteru, ktorá vznikla sumarizáciou dôverných štatistických údajov, ktorá neumožňuje priamu alebo nepriamu identifikáciu spravodajskej jednotky.
Poskytovanie štatistický údajov upravuje § 31 zákona o štátnej štatistike takto:
§ 31
Poskytovanie štatistických informácií
(1) Úrad poskytuje bezplatne štatistické informácie
a) prezidentovi,
b) Národnej rade,
c) vláde,
d) ministerstvám, ostatným ústredným orgánom štátnej správy, Národnej banke Slovenska, právnickým osobám zriadeným zákonom ako verejnoprávne inštitúcie, Slovenskej informačnej službe, orgánom miestnej štátnej správy, orgánom územnej samosprávy, ústredným orgánom odborových zväzov a zamestnávateľským zväzom a združeniam,
e) Eurostatu,
v dohodnutom rozsahu, lehotách a periodicite.
(2) Ďalším medzinárodným orgánom a organizáciám sa poskytujú štatistické informácie bezplatne, ak ide o vzájomnú výmenu údajov alebo ak to určuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná. Inak sa pri poskytovaní štatistických informácií do zahraničia postupuje podľa odseku 4.
(3) Okrem prípadov uvedených v odseku 1 a 2 je úrad oprávnený poskytovať štatistické informácie získané štatistickým zisťovaním za cenu dohodnutú v súlade s cenovými predpismi, a to každému, kto o ne požiada.
(4) Medzinárodným orgánom a organizáciám poskytujú ministerstvá a štátne organizácie štatistické informácie zverejnené úradom. Ak ministerstvá alebo štátne organizácie poskytujú iné štatistické informácie, informujú o ich poskytnutí úrad.
(5) Orgány vykonávajúce štátnu štatistiku podľa § 4 si môžu navzájom bezplatne vymieňať štatistické informácie získané na základe programu zisťovaní.
Nás však zaujíma § 15 zákona o štátnej štatistike, ktorý ustanovuje, že „Sčítanie obyvateľov, domov a bytov upravuje osobitný zákon.“ Inak povedané, všeobecné zásady zákona o štátnej štatistike neplatia, ak zákon o sčítaní obsahuje inú právnu úpravu - uplatňuje sa výkladové pravidlo lex specialis derogat generali.
Pozrime sa na zákon č. 263/2008 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o sčítaní“) bližšie. Aké údaje sa zisťujú sa dozvieme z § 2 zákona o sčítaní:
Zisťované údaje
(1) Sčítaním sa zisťujú údaje o
a) obyvateľoch,
1. štátnych občanoch Slovenskej republiky, 1)
2. cudzincoch 2) zdržujúcich sa na území Slovenskej republiky v rozhodujúcom okamihu sčítania,
b) úrovni bývania obyvateľov,
c) štruktúre domového a bytového fondu.
(2) Zoznam údajov zisťovaných pri sčítaní podľa odseku 1 (ďalej len "zoznam") je uvedený v prílohe.
(3) Podrobnosti o charakteristikách, základných znakoch a štruktúre zisťovaných údajov uvedených v zozname a vzor sčítacieho tlačiva ustanoví opatrenie, ktoré vydá Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
(4) Sčítanie sa vzťahuje na
a) obyvateľov okrem cudzincov používajúcich diplomatické výsady a imunitu,
b) na každú budovu určenú na bývanie 3) alebo inú budovu 4) (ďalej len "dom"), ktorá je obývaná v rozhodujúcom okamihu sčítania podľa § 4 ods. 1, okrem zastupiteľských úradov cudzích štátov,
c) byty.
Ako je to s poskytovaním údajov, teda napríklad kto je s kým rodina, kto s kým býva, kde sa obvykle zdržuje a tak podobne ? Tu sa musíme pozrieť na § 13 zákona s sčítaní:
Poskytovanie údajov
Údaje získané podľa tohto zákona sa poskytujú na štatistické účely, na iné ako na štatistické účely, na výskumné a vedecké účely a na účely medzinárodného porovnávania v súlade s osobitným zákonom, osobitným predpisom 15) a medzinárodnými záväzkami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Kľúčové sú slová „na iné ako štatistické účely“. Ukážeme si prečo. Zoberme si na pomoc dva zákony, ktoré majú čísla 46/1993 Z.z. a 173/1994 Z.z.
V prvom z nich, zákone o Slovenskej informačnej službe, kde nás zaujímajú § 15 a § 16.
Poskytovanie údajov
§ 15
(1) Informačná služba je oprávnená v rozsahu svojej pôsobnosti požadovať od štátnych a iných orgánov, právnických a fyzických osôb poskytnutie pomoci, podkladov a informácií, ktoré môžu prispieť k objasneniu skutočností dôležitých na plnenie úloh ustanovených týmto zákonom.
(2) Štátne orgány sú povinné poskytnúť požadovanú pomoc, podklady a informácie informačnej službe, pokiaľ im v tom nebránia dôvody ustanovené inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(3) Na poskytnutie pomoci, podkladov alebo informácií nesmie byť nikto nútený.
§ 16
Informačná služba pri plnení úloh ustanovených týmto zákonom spolupracuje so štátnymi a neštátnymi orgánmi a právnickými a fyzickými osobami. Formy spolupráce ustanoví riaditeľ.
Druhý zákon je zákon o policajnom zbore. Tu sa pozrieme na § 76 a § 76a:
§ 76
(1) Útvary Policajného zboru sú oprávnené pri plnení svojich úloh požadovať od štátnych orgánov, obcí, právnických a fyzických osôb podklady a informácie.
(2) Štátne orgány, obce, právnické a fyzické osoby sú povinné požadované podklady a informácie neodkladne poskytnúť, ak im v tom nebránia dôvody ustanovené inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(3) Policajný zbor môže takto získané podklady a informácie použiť len na plnenie svojich úloh a je povinný chrániť ich pred vyzradením.
(4) Policajný zbor je oprávnený pri pátraní po nezvestnej osobe písomne žiadať od právnických osôb a fyzických osôb, ktoré prevádzkujú elektronické komunikačné siete alebo poskytujú elektronické komunikačné služby, 28h) s predchádzajúcim súhlasom príbuzného v priamom rade, súrodenca, osvojiteľa, manžela osvojiteľa, osvojenca, manžela alebo druha nezvestnej osoby alebo toho, komu bola zverená nezvestná osoba do výchovy, starostlivosti alebo pod dozor prevádzkové a lokalizačné údaje týkajúce sa nezvestnej osoby; písomnej žiadosti Policajného zboru je potrebné bezodkladne vyhovieť.
(5) Policajný zbor je oprávnený pri pátraní po odcudzenom motorovom vozidle, ktorého súčasťou bolo alebo v ktorom sa v čase odcudzenia nachádzalo telekomunikačné zariadenie účastníka elektronickej komunikačnej prevádzky, na písomnú žiadosť majiteľa, prevádzkovateľa alebo držiteľa telekomunikačného zariadenia písomne žiadať od právnických osôb a fyzických osôb, ktoré prevádzkujú elektronické komunikačné siete alebo poskytujú elektronické komunikačné služby, 28h) prevádzkové a lokalizačné údaje týkajúce sa elektronického zariadenia; písomnej žiadosti Policajného zboru je potrebné bezodkladne vyhovieť.
(6) Útvary Policajného zboru upozorňujú štátne orgány, obce, právnické a fyzické osoby na skutočnosti, ktoré sa dotýkajú ich činnosti a môžu viesť k ohrozeniu alebo porušeniu verejného poriadku alebo k ohrozeniu bezpečnosti železničnej dopravy.
(7) Železnice Slovenskej republiky, dopravcovia a právnické osoby, ktoré majú objekty a prevádzkujú činnosť v obvode železničných dráh, sú povinné vytvárať nevyhnutné podmienky na činnosť Policajného zboru pri plnení úloh podľa tohto zákona a prerokúvať s ním opatrenia smerujúce na zaistenie ochrany, bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, zvýšenej ochrany objektov a zariadení, dopravných prostriedkov, zásielok, verejného poriadku a bezpečnosti osôb.
§ 76a
(1) Policajný zbor je v rozsahu potrebnom na plnenie svojich úloh oprávnený žiadať poskytovanie informácií a osobných údajov od prevádzkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje, a od sprostredkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje, 11ba) a to na jeho náklady; tento je povinný písomnej žiadosti Policajného zboru bez zbytočného odkladu vyhovieť, ak mu v tom nebránia dôvody ustanovené osobitnými predpismi.
(2) Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ informačného systému užívateľov verejnej telefónnej služby, 28c) informačného systému občianskych preukazov, 28d) informačného systému cestovných dokladov, 28e) informačného systému obyvateľov 28f) a informačného systému dopravných evidencií 28g) je povinný Policajnému zboru na plnenie jeho úloh umožniť diaľkový, nepretržitý a priamy prístup k informáciám a osobným údajom z príslušného informačného systému.
(3) Policajný zbor je pri odhaľovaní a dokumentovaní trestnej činnosti oprávnený žiadať v rozsahu potrebnom na plnenie konkrétnej úlohy Policajného zboru a na čas nevyhnutný na splnenie tejto úlohy od právnických osôb a fyzických osôb, ktoré poskytujú elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby, 28h) prevádzkové údaje a údaje komunikujúcich strán podľa osobitného predpisu 28i) spôsobom umožňujúcim diaľkový, nepretržitý a priamy prístup. Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré poskytujú elektronické komunikácie, sú povinné písomnej žiadosti Policajného zboru bez zbytočného odkladu vyhovieť.
(4) Policajný zbor je oprávnený využívať informácie a osobné údaje podľa odsekov 1 až 3 len v nevyhnutnej miere na služobné účely spôsobom, ktorý uchováva identifikačné údaje o útvare Policajného zboru alebo o policajtovi, ktorý o výdaj informácií žiadal, a o účele, na ktorý sa výdaj informácií žiadal, najmenej na päť rokov. O skutočnostiach podľa prvej vety je prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje, 11ba) povinný zachovávať mlčanlivosť.
(5) Prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje, a sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje, 11ba) spracúvané na základe osobitného zákona je povinný poskytnúť Policajnému zboru na účely zaistenia ochrany osoby, o ktorej možno dôvodne predpokladať, že je ohrozený jej život alebo zdravie, informácie o oznamovaní každého poskytnutia osobného údaja.
(6) Policajný zbor poskytuje alebo zverejňuje informácie, ktoré nie sú osobnými údajmi, ak je to potrebné na plnenie úloh Policajného zboru. Na poskytovanie informácií do zahraničia sa ustanovenia § 69e vzťahujú primerane.
(7) Policajný zbor je povinný zabezpečiť ochranu informácií a osobných údajov pred ich neoprávneným zverejnením alebo poskytovaním; tým nie sú dotknuté povinnosti Policajného zboru podľa osobitných zákonov. 28j) Informácie a osobné údaje získané podľa odsekov 1 až 3 a 5 možno využívať len na plnenie úloh Policajného zboru.
(8) Osobnými údajmi podľa odsekov 1, 2 a 4 až 7 sú meno, priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia a adresa pobytu. Ustanovenia osobitného zákona 11bc) o povinnosti informovať osobu o stave spracúvania osobných údajov sa na poskytovanie údajov podľa odsekov 1 a 2 nepoužijú.
ZÁVER:
Na rozdiel od sčítania 2001 nie je vylúčené použitie údajov na iné, ako štatistické účely. Ak teda polícia alebo SIS bude chcieť, môže sa úplne legálne a zákonne dostať k údajom, pochádzajúcim z každého jednotlivého sčítacieho hárku, toré sa občas dajú celkom pekne spojiť s určitou alebo určiteľnou osobou.
Keď po vás idú, nie je to paranoja. Otázne je len to, či tento právny zázrak vznikol náhodou, teda objavil sa, alebo to bolo zámerné.
Zdroj: blackhole

1 komentár:

Anonymný povedal(a)...

Díky moc za článek, a za práci na něm.

Ale... když se článek zkrátí, nebo alespoň pomocí označení (menší velikost písma, odsazení) méně důležitých odstavců

a zvýraznění klíčových částí textu (bold)

a přidá se oddělení jednotlivých odstavců prázdným řádkem,

bude článek vypadat použitelněji pro masové šíření směrem k věřejnosti.

wildandfree kolektív Copyright © 2011 | Template created by O Pregador | Powered by Blogger