“Zem neumiera, Zem je zabíjaná - a tí, ktorí ju zabíjajú, majú mená a adresy!”

26 februára 2010

Armagedon v lesoch Vihorlatu

Na severovýchode Slovenska sa nachádza najmenšia a zároveň jedna z najstarších chránených krajinných oblastí – Vihorlat. Územie je cenné hlavne vďaka zachovalosti prirodzených lesných spoločenstiev a zvyškov prastarých lesov. Oblasť je známa vďaka jazeru Morské oko, obkolesenom krásnym pralesom, ktorý je však len z malej časti v národnej prírodnej rezervácii s rovnomenným názvom – NPR Morské oko. V sedemdesiatych rokoch, keď sa rezervácia vyhlasovala, mala byť väčšia a mala zaberať celú pramennú oblasť Morského oka. Nanešťastie sa tak nestalo a ako následok holorubných ťažieb a kalamít zmizla z tejto oblasti väčšina prastarých lesov.

Nad Morským okom a za hrebeňom oddeľujúcim južnú časť pohoria od severnej sa nachádza cca 1 600 ha veľmi zachovalých a cenných lesov. Preto pripravujeme návrh na vznik novej rezervácie, ktorá by prepojila už existujúce rezervácie do jedného celku a pomohla by tak k zachovaniu unikátnych lesov Vihorlatu, ktoré boli zapísané do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO. Bohužiaľ, určitej časti týchto lesov hrozia v najbližších desiatich rokoch hospodárske zásahy pripomínajúce holoruby. Snažíme sa to zmeniť našou účasťou pri tvorbe lesných hospodárskych plánov. Do tejto veľmi náročnej a zložitej práce nám priebežne vstupujú rôzne veľké problémy.

Ten najväčší a dlhodobý pracovne voláme armagedon vo vihorlatských lesoch. Je ním projekt Stredisko zimných športov Biele kamene, ktorého podstatou je vybudovanie nového lyžiarskeho strediska, hlavne pre zjazdové lyžovanie, s dennou kapacitou od 3 do 10 tisíc ľudí. V tomto území, nie sú a ani nikdy neboli žiadne zjazdovky. Vyžiadalo by si to trvalé odlesnenie minimálne 140 ha lesa (132 futbalových ihrísk). Projekt sa plánuje už od roku 2003 v CHKO Vihorlat, v území navrhnutom do zoznamov európsky významných území NATURA 2000 a Chránených vtáčích území. Podstatná časť týchto lesov je lesníkmi vyhlásená za ochranné z dôvodu ochrany pôdy a časť územia je chránená ako vodohospodárska oblasť. Lesy v tomto území sú prevažne vo vlastníctve štátu a zvyšok sú súkromné.

V časti lesov lesníci dlhodobo neťažia pre nestabilné geologické podložie, náchylnosť k veterným kalamitám, zosuvy, eróziu pôdy a extrémne podmienky pre rastlinstvo. Je to jedno z mála kompaktných území vo Vihorlate, ktoré je minimálne narušené ľudskou činnosťou. Projekt ohrozuje existenciu týchto lesov a narušuje stabilitu celej oblasti. Pôsobí zničujúco pre veľké šelmy a celkovú rozmanitosť života, a to priamym trvalým odlesnením 140 ha lesa, výstavbou parkovísk, hotelov, lanoviek, ciest a pohybom extrémneho množstva ľudí, áut či snežných skútrov.

Takýto projekt sa zďaleka nedá nazvať prírode blízky, hoci sa ho takto snaží prezentovať jeho predkladateľ – Združenie Biele kamene, ktorého členmi sú obce Snina, Zemplínske Hámre, Kolonica, Stakčín, Remetské Hámre a Prešovský samosprávny kraj. Stoja za ním rôzni architekti, podnikatelia a firmy na získavanie peňazí z eurofondov. Pôvodný užívateľ lesných pozemkov š.p. Lesy SR s odlesnením nesúhlasil. Novým užívateľom lesov určených na odlesnenie sa preto má stať stratový štátny podnik LPM Ulič, ktorý voči odlesneniu nenamieta. Projekt, ktorý bol v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie rozdelený na tri časti, ministerstvo životného prostredia odobrilo. Do pripomienkovania zámeru bol aktívne zapojený nielen VLK, ale i lokálne združenie ZelenýKameň a ďalšie organizácie či jednotlivci. Podobne sa postupovalo aj v rámci tvorby územného plánu obce Zemplínske Hámre, v území ktorej sa má realizovať hlavná časť projektu.

V územnom pláne je nakoniec projekt Biele kamene aj v záväznej, aj v smernej časti, a to napriek faktu, že v danej lokalite sú posledné roky výrazne nevhodné snehové podmienky. Naďalej pracujeme s verejnosťou, monitorujeme aktivity Združenia Biele Kamene a chodíme do ohrozených lesov. Napriek našej snahe sa nám nepodarilo nadviazať spoluprácu so Združením Biele kamene na vytvorení prírode blízkeho projektu rozvoja cestovného ruchu v regióne.

Naším cieľom je zabrániť trvalému odlesňovaniu v chránených územiach a dosiahnuť lepšiu ochranu najcennejších častí Vihorlatu. Potrebujeme pomôcť s monitoringom, brigádami, informačnými kampaňami a komu nevyhovuje ani jedna z možností, môže pomôcť finančne.

http://www.wolf.sk/
http://zelenykamen.sk/

Budú Biele kamene v územnom pláne mesta Snina ?
Na prelome januára a februára 2010 prebehlo verejné pripomienkovanie návrhu zmien a doplnkov Územného plánu mesta Snina. Plánované lyžiarske stredisko Tarnovský potok, ktoré je súčasťou projektu Biele kamene sa ocitlo v záväznej časti. Jednoznačne kritické stanovisko Zeleného kameňa si môžete prečítať TU. Po zapracovaní alebo ignorovaní pripomienok bude návrh predložený poslancom a primátorovi mesta na schvaľovanie.

Žiadne komentáre:

wildandfree kolektív Copyright © 2011 | Template created by O Pregador | Powered by Blogger