“Zem neumiera, Zem je zabíjaná - a tí, ktorí ju zabíjajú, majú mená a adresy!”

09 apríla 2011

Ťahanovské lesy - predaj, kúpa, otázniky?


Prinášame vám staršiu, o to však zaujimavejšiu kauzu Ťahanovského lesa a spôsob boja proti výrubu lesa nad menovaným sídliskom. K tomu to kroku nás vedie predovšetkým zdravé opakovanie si tých aktivít, ktoré môžu byť inšpiráciou v budúcnosti pre každého z nás.

31. marca 2009 Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo na druhý pokus predaj 50 hektárov mestského lesa pri sídlisku Ťahanovce neznámej spoločnosti Fordin (na obrázku). Udialo sa tak bez dodržania predpísaných postupov a na základe nepravdivých a chýbajúcich informácií.

Problémom nás, obyvateľov sídliska, nie je zmena obhospodarovateľa lesa, ale netajený zámer nového vlastníka les zlikvidovať, a pre mnohých aj plánovaná výstavba nedefinovaného obchodno-zábavného centra na jeho mieste.

.. A ZÁVER

Po vyše roku kauza s názvom Ťahanovský les dospela ku víťaznému koncu: 50 hektárov lesa v tesnej blízkosti sídliska s počtom obyvateľov 20 000, biokoridor európskeho významu ostane naďalej majetkom mesta Košice. Za aký les sme bojovali?
Podľa znaleckého posudku tvorí až 70% predávaného územia les vo veku 50 – 55 rokov. Predmetné parcely nie sú obývané neprispôsobivými občanmi, čo bolo častým argumentom zástancov predaja.
Nájdu sa aj takí, ktorým je ľúto, že sa spolu s deťmi nebudú môcť prechádzať po 50 hektároch obchodov a hotelov s výhľadom na blízke krematórium. Pre porovnanie, rozloha nákupných megacentier sa v Košiciach pohybuje v rozmedzi od 3 do 6 hektárov.
Podvedení sa cítia aj poslanci za SDKÚ-DS (predkladateľom návrhu bol poslanec Pajtáš), ktorí si nebudú môcť na vrub pripísať vznik 1500 slabo platených miest bez perspektívy. Pardon, vlastne ide o 5500 miest. Ich počet rastie úmerne s nevôľou občanov voči predaju a v závislosti od toho, ktorý denník práve máte otvorený.
Ťahanovský les sa prvý krát dostal do neslávnej pozornosti poslancov vo februári 2009, keď britská spoločnosť Fordington oznámila cez primátora Knapíka zámer les odkúpiť. Následne bol les odklepnutý Fordingtonu. Schválené bolo iba uznesenie o predaji lesa, kúpna zmluva podpísaná nikdy nebola. Spoločnosť so sidlom mimo SR však nemôže u nás nadobudnúť lesný pozemok. Tak vznikol Fordin, a Fordington vstúpil do likvidácie. Predaj teda schvaľovali poslanci na dvakrát, Fordinu aj Fordingtonu. Za zmienku stojí aj webová stránka investora www.oldburyconsultants.eu, ktorá spolu obsahuje menej ako 40 riadkov textu. Pripomínam, že investor bol pripravený preinvestovať 330 miliónov eur, no pri podpise zmluvy mal z kúpnej ceny zaplatiť len 2,5%.
Tu sa ale amaterizmus veľkého investora nekončí. Útvar hlavneho architekta v októbri 2009 vyzval mesto na navýšenie svojho rozpočtu, nakoľko vypracovanie územnoplánovacích podkladov by stálo 33 000 eur. Druhou variantou malo byť spolufinancovanie Fordinom. Investor ale na výzvy hlavného architekta, ani mesta nereagoval. Predstaviteľ firmy, michalovčan Štefan Šalapa sa po prvý krát odvážil predstúpiť pred poslancov až v apríli 2010, keď odprezentoval "investičný zámer". Na návrh poslanca Pajtáša poslanci odložili hlasovanie o zrušení predaja o 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty napokon predaj zrušili 1. júna 2010.
Zrušeniu uznesenia predchádzala petícia, ktorú podpísalo 4064 Košičanov, vrátane 1407 Ťahanovčanov. Predseda petičného výboru, Karol Labaš (Spolok za skrášľovanie Košíc) ju poslancom odovzdal 28. februára 2010.
Každé štyri roky nastáva obdobie, počas ktorého sa v politikoch prebudí strach z nevôle občanov. Pamäť ľudí býva však krátka. Uvidíme, či o rok, o dva nebudeme opäť bojovať za zachovanie dôstojného a zdravého miesta pre život. Aj cesta môže byť cieľom...

Takýto radikálny zásah natoľko ovplyvní kvalitu života každého z nás, že si zaslúžime byť aspoň úplne a pravdivo informovaní. Či je tomu tak, posúďte sami podľa nasledujúcich materiálov. Na oficiálnej sídliskovej web-stránke sidliska Ťahanovce nenájdete nič.
Ak aj Vás nasledujúce informácie prekvapujú a odmietate sa stať rukojemníkmi nepredvídateľných dopadov biznisu investora a našich volených predstaviteľov, nerezignujte!

Pokiaľ nie je podpísaná kúpna zmluva, nič nie je predané a stratené!

ČO S TÝM VIEME ROBIŤ?

1. Nič –spoliehať sa, že investor nás má rád a najlepšie vie, čo chceme
2. Žiadať záruky - keď riskuje investor, nesmie nás vtiahnuť do obchodného rizika
3. Klásť otázky tým, ktorých sme volili a ktorí nás v rozhodovaní zastupujú
4. Hodnotiť kompetentných podľa kritérií bežných v slušnej spoločnosti: informovanosť, občianska participácia na rozhodovaní
5. Vyvodzovať zodpovednosť – náprava, odvolania, náhrada škody, voľby, ....

DESATORO POCHYBNOSTÍ O SERIÓZNOSTI TRANSAKCIE

1. Netransparentnosť a rýchlosť schválenia predaja: Schválenie prebehlo prakticky bez informovania dotknutej verejnosti ako aj poslancov MČ Ťahanovce. Prvé, zmätočné schválenie bolo asi týždeň po obdržaní žiadosti neznámeho zahraničného žiadateľa Fordington Ltd!

2. Neurčitý dôvod predaja: Pri prvom schválení predaja ním bol zisk pre zachovanie základných funkcií mesta počas krízy. Pri opravnom, opakovanom schválení (pre Fordin s.r.o.) je dôvodom výstavba obchodno-zábavného centra, ale kríza už nie je v uznesení ani spomenutá.

3. Anonymita kupujúceho: Spoločnosť Fordin s.r.o., založená roku 2008, nie je devoloperom ani stavebnou firmou, je bez referencií, poslancom sa nepredstavila a nevedno, či s ňou vôbec niekto rokoval.

4. (Ne-)solventnosť kupujúceho: Fordin s.r.o. ručí základným imaním 5000,- €, ktoré nestačí ani na zaplatenie väčšej pokuty. Okrem kúpnej ceny 16,6 mil. € má pritom znášať ďalšie vyvolané náklady a úradné poplatky v odhadovanej úhrnnej sume 15 mil. €.

5. Neznámy stavebník: O stavebníkovi investície odhadovanej na 10 mld. Sk panujú len dohady. Najviac sa spomínala zahraničná nábytkárska spoločnosť IKEA, ale pre jej aktivity sa zmenil územný plán v lokalite Magnezitky.

6. Tabu o výstavbe: Ak nerátame podvrhnuté vizualizácie IKEI, žiadna štúdia obchodno-zábavného centra neexistuje. ÚHA toto územie považuje za nevhodné na veľkoplošnú zástavbu a s predajom nesúhlasí.

7. Kolaps dopravy: Je reálny časový súbeh s výstavbou nových obytných súborov 4 a 5 a s IKEOU v Magnezitke. Toto existujúci dopravný systém neunesie bez plánovaného dopravného napojenia sídliska s mestom zokruhovaného cez Kostoliansku cestu.

8. Nesúlad s územno-plánovacími dokumentmi: Výstavba je v rozpore s územným plánom, neexistuje dopadová a urbanistická štúdia, preto negatívne dopady (napr. dopravné, ekologické, sociálne) budú nepredvídateľné.

9. Trvalá strata lesa: Seriózny investor si na výstavbu nevyberie práve les s úmyslom zlikvidovať ho aj s chránenými biotopmi. Pre sídlisko tento les nemá produkčnú funkciu, ale je nenahraditeľnou zložkou prírodného prostredia. Plní ekologické (pôdoochranná, vodohospodárska a klimatická) a spoločenské funkcie (relax, šport, pestovanie vzťahu k prírode cez jej poznávanie, ....). 15 tisíc obyvateľov sídliska chráni pred splodinami z prevádzky krematória. Sľubovaná náhrada pre Ťahanovčanov - vzdialený a ešte nevysadený les je výsmechom!

10. Rozhodovanie na základe populistických, falošných a filtrovaných informácií:
- vysťahovanie asociálnych ľudí? (sú mimo predávanej lokality)
- stavebník IKEA? (bod 5)
- nové napojenie na diaľničný privádzač? (vysvetlenie - bod 7)
- zavádzajúca lokalizácia (spomínal sa bývalý Sad mládeže – ten nie je lesom ani mestským majetkom, leží v susedstve Metra)
- likvidovaný les je hospodársky nehodnotný? (pre Ťahanovčanov má iné funkcie – bod 9)


Žiadne komentáre:

wildandfree kolektív Copyright © 2011 | Template created by O Pregador | Powered by Blogger