“Zem neumiera, Zem je zabíjaná - a tí, ktorí ju zabíjajú, majú mená a adresy!”

21 novembra 2010

Občianske združenia majú právo chrániť životné prostredie aj na súde

Tlačová správa združenie VIA IURIS, 19.11.2010

Stromy na Námestí slobody v Humennom sa zatiaľ rúbať nebudú. Rozhodol o
tom súd na základe žaloby občianskeho združenia Zelený Kameň, ktorému
sprostredkovalo právnu pomoc združenie VIA IURIS. Toto právoplatné
rozhodnutie Krajského súdu v Prešove je prelomové, pretože súd sa pri
rozhodovaní riadil priamo právom Európskej únie a medzinárodným
Aarhuským dohovorom. Podľa tohto precedensu sa možno podarí ochrániť aj
iné stromy, na iných námestiach či zabrániť iným nezákonným zásahom do
životného prostredia.

Podľa slovenského zákona môže proti úradnému rozhodnutiu podať žalobu na
súd iba "účastník" úradného konania. Súd môže následne rozhodnutie
zrušiť, ak je nezákonné. Ak však úrad účastníctvo nepovolí, občan sa
ocitne v začarovanom kruhu: úradné rozhodnutie je síce nezákonné, ale na
súd sa nemôže dostať, pretože k tomu potrebuje postavenie "účastníka", z
ktorého ho však úrad vylúčil.

Združenie VIA IURIS dlhodobo upozorňuje úrady a súdy na povinnosť
aplikovať právo EÚ a medzinárodný Aarhuský dohovor (Dohovor OSN o
prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovaní a prístupe k
spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia). Dohovor ukladá
štátom zabezpečiť, aby zástupcovia verejnosti mali právo podať na súde
žalobu proti akémukoľvek nezákonnému rozhodnutiu v oblasti životného
prostredia a tým prispievať k dodržiavaniu zákonov úradmi.

Platné slovenské zákony však prístup verejnosti k súdu dostatočne
nezabezpečujú. Účastníctvo v konaní podľa zákona o ochrane prírody a
krajiny, ktoré umožňovalo prístup občianskych združení k súdu, bolo ešte
v r. 2007 nahradené "zúčastnenou osobou" bez možnosti obrátiť sa na súd.
"Dúfame, že spiatočnícky krok predchádzajúcej vlády napraví súčasná
vláda a zabezpečí plný súlad s Aarhuským dohovorom tak, ako sa zaviazala
vo svojom programovom vyhlásení" konštatuje Dana Mareková, právnička
spolupracujúca so združením VIA IURIS.

Krajský súd v Prešove však potvrdil, že aj za súčasného právneho stavu
musia súdy zabezpečiť, aby občianske združenia chrániace životné
prostredie mohli podať žalobu proti úradným rozhodnutiam, ktoré sú v
rozpore so zákonmi v oblasti životného prostredia. Súd ďalej konštatuje,
že správny orgán v prípade združenia Zelený Kameň bol viazaný
vnútroštátnym právnym predpisom, ale bol tiež povinný aplikovať
príslušné ustanovenia Aarhuského dohovoru, ktorý je pre slovenské úrady
záväzný. Rozhodovanie súdu bolo progresívne aj v tom, že nariadil odklad
vykonateľnosti povolenia na výrub stromov. Keď súd posudzuje zákonnosť
povolenia úradu, ktorého výkon má nezvratný charakter
(napr. výrub stromov), tak by výkon tohto rozhodnutia mal odložiť. Inak
by sa mohlo stať, že stromy budú vyrúbané a súd až potom rozhodne, že
povolenie na výrub bolo nezákonné. Žiaľ slovenská prax je iná a odklad
vykonateľnosti súdy nariaďujú zriedkavo, čím tiež porušujú medzinárodný
Aarhuský dohovor.

Pre ekologické občianske združenia, ktoré usilujú o to, aby úrady
rozhodovali zákonne a brali na zreteľ záujmy životného prostredia aj
ľudí, snáď svitá na lepšie časy. "Rozhodnutie Krajského súdu potvrdzuje,
že občianske združenia majú právo domáhať sa súdneho preskúmania
úradných rozhodnutí, a to priamo na základe ustanovení Aarhuského
dohovoru. Okrem toho dúfame, že čo najskôr bude prijatá novela zákona,
aby slovenské zákony týkajúce sa životného prostredia boli v súlade s
medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky." uvádza právnik Peter
Wilfling, spolupracujúci so združením VIA IURIS, ktorý združenie Zelený
Kameň v tejto kauze zastupoval pred súdom.

Žiadne komentáre:

wildandfree kolektív Copyright © 2011 | Template created by O Pregador | Powered by Blogger